Všeobecné obchodní podmínky

I. Všeobecné podmínky

1. Na Všeobecné obchodní podmínky (VOP) se vztahují objednávky tiskových služeb (dále 24PRINT) společnosti 24PRINT s.r.o., se sídlem Bořivojova 99, Praha 3, IČ: 275 61 135, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 113790 (dále jen zhotovitele) a všech zástupců zhotovitele. 2. Při uzavírání smlouvy o dílo se vychází ze skutečnosti, že objednatel je seznámen s těmito „Všeobecnými obchodními podmínkami“ a dalšími níže popsanými listinami.

II. Uzavření smlouvy o dílo

1. Smlouva je uzavřena prostřednictvím internetového portálu www.24print.eu, www.24foto.cz nebo dalších portálů provozovaných společností 24PRINT s.r.o., dále jen 24PRINT. Platná smlouva vzniká v okamžiku zaplacení objednatelem připravené zakázky. Okamžik zaplacení je připsání částky k úhradě na účet zhotovitele (cca 2 dny o podání příkazu), nebo použitím bonusů, nebo kreditů k úplné úhradě zakázky. 2. Doklad o ceně a termín doručení zakázky je součástí smlouvy a je vždy vystavován elektronicky při dokončení zakázky. Ceny jsou kalkulovány online na serveru a mohou se v čase měnit, vždy je platná cena uvedená Dokladu o ceně a termínu doručení.

III. Předmět plnění

1. Předmětem plnění je poskytnutí tiskových služeb, dle specifikací uvedených na serveru www.24print.eu nebo www.24foto.cz. Tiskové služby jsou prováděny na digitálních laserových a inkjetových strojích v maximální technologické kvalitě, kterou tyto stroje umožňují. Fotografie a produkty do velikosti 30×45 cm jsou tisknuty laserovou xerografickou technologií. Brilant Profi Foto jsou tisknuty termosublimační technologií. Plakáty od A4 a větší na plakátový papír jsou tisknuty inkjetovou technologií tavných inkoustů. Fotografie Profi Foto jsou tisknuty 12ti barevnou injektovou tiskárnou. 2. Specifikace výběru papíru je dána povolenými kombinacemi internetového rozhraní. Tisk je prováděn plnobarevně 300 dpi, černobíle s 256 stupni šedi nebo v kvalitě xerografického černobílého tisku 600 dpi s hloubkou 1 bit. Použitý způsob tisku je závislý na předlohách, nebo výběrem způsobu tisku na internetovém serveru. V případě požadavku na tisk více kopií od 1 originálu se předpokládá, že si objednatel objednal v předchozí zakázce 1 zkušební tisk. Pokud k tomuto nedojde, nelze se oprávněně domáhat reklamace na tisk více kopií od 1 originálu. 3. Určení předmětu díla musí být jednoznačné, určité. Musí též odpovídat platné nabídce zhotovitele pokud jde o cenu, kvalitu, termín a způsob dodání díla. Neakceptováním platných podmínek nabídky zhotovitele, či jejich akceptování objednatelem s výhradou, nedochází k uzavření smlouvy. 4. Není-li dohodnuto jinak, zhotovitel provede dílo v kvalitě obvyklé v ČR a v souladu s nabídkou zhotovitele platnou v den uzavření smlouvy, přijetí či potvrzení objednávky.

IV. Cena a bonusy

1. Cena je stanovená online kalkulací včetně DPH dle webového rozhraní 24PRINT. 2.K zakázkám účtujeme expedičdní poplatky dle aktuální kalkulace. Pro registrované zákazníky platí, že expediční poplatky jsou účtovány za jedno odeslání objednávky (jedno objednání košíku).

V. Technické podmínky tisku

Přesné velikosti tisků formátů do 500 mm se mohou lišit až o +/-2 mm. U větších formátů nad 500 mm, může být odlišnost od přesného formátu až 1%. U výrobků svázaných kroužkovou vazbou musí být alespoň 10 – 15 mm volný prostor pro perforaci a vazbu. Texty nevkládejte blíže než 5 mm od kraje papíru nebo oblasti perforace a vazby.

VI. Termíny dodání

Běžný termín expedice je do 2 pracovních dnů od zaplacení tj. připsání peněz na účet zhotovitele (potvrzení přijetí platby emailem), dodání většinou do týdne od přijetí platby, maximální termín je čtrnáct pracovních dní. V případě expresního příplatku expedujeme zakázku maximálně do 48 hodin (v pracovní dny) od přijetí platby, pošta doručí do dalších 48 hodin (pracovních dní).

VII. Práva a povinnosti stran

1. Zhotovitel se zavazuje zákazníkovi zhotovit a dodat objednanou zakázku v množství, kvalitě a lhůtě dohodnuté ve smlouvě o dílo, jinak za podmínek stanovených v platné nabídce zhotovitele v den uzavření smlouvy. 2. Za zakázku zpracovanou a dodanou zhotovitelem zákazníkovi, je zákazník povinen uhradit cenu dle platného ceníku v den uzavření smlouvy, nebo potvrzení objednávky zhotovitelem. 3. Pro případ, že zhotovitel přijme objednávku, kterou není schopen sám zhotovit, je za tím účelem oprávněn využít třetí osoby, kdy za zhotovené díla odpovídá, jakoby jej zhotovil sám. 4. Případné požadavky zákazníka na změnu smlouvy o dílo, pokud jsou zhotovitelem akceptovány, přiměřeným způsobem prodlužují sjednanou dodací lhůtu. 5. Jestliže nastanou okolnosti mající charakter vyšší moci, které brání zhotoviteli v plnění smluvních závazků, má zhotovitel právo přiměřeně prodloužit termín dodávky nebo od smlouvy odstoupit. Ani v jediném případě nenese zhotovitel odpovědnost za vzniklé škody. 6. Vyšší mocí se rozumí okolnosti zvláštní povahy, které brání zhotoviteli, dočasně nebo dlouhodobě, v plnění smluvních povinností, a které nastaly po uzavření smlouvy a nemohou být zhotovitelem odvráceny.

VIII. Smlouva o dílo uzavřená prostřednictvím prostředků komunikace na dálku

A. Webové rozhraní

1. Uzavírá-li zákazník smlouvu o dílo prostřednictvím webového rozhraní, je zhotovitelem vždy společnost 24PRINT, dodavatelem zhotoveného díla je pak zhotovitel nebo zástupce zhotovitele. Zakázka bude dodána prostřednictvím pošty, nebo jiného doručovatele či přepravce za podmínek stanovených v nabídce služeb poskytovaných zhotovitelem. 2. Při zadávání objednávky prostřednictvím webového rozhraní je zákazník povinen dodržovat postup zadávání, který toto webové rozhraní nabízí. Pokud zákazník tento postup nedodrží, je zhotovitel oprávněn objednávku odmítnout. 3. Poskytování služeb zhotovitelem je omezeno územím České republiky nebo Slovenska. Objednací adresa i místo dodání se vždy musí nacházet na území jednoho státu. 4. Pokud je zhotoviteli objednávka doručena prostřednictvím webového rozhraní v den jejího odeslání a její přijetí je zhotovitelem potvrzeno do 12:00 hod téhož dne, je tento den dnem přijetí objednávky. V ostatních případech je dnem přijetí objednávky den následující po dni odeslání objednávky zákazníkem. 5. Objednávka zakázky musí obsahovat nepoškozené soubory dat ve stanovených formátech. Pokud tato podmínka není splněna, je zhotovitel oprávněn objednávku odmítnout. 6. Zákazník může svou objednávku jednostranně zrušit před zaplacením. Zakázka je realizována až po zaplacení. 7. Zákazník souhlasí s tím, aby jej zhotovitel oslovil prostřednictvím emailu ve věci jeho souhlasu s pravidelným odběrem obchodních sdělení zhotovitele. Bez tohoto souhlasu, který musí zákazník vyjádřit, není zhotovitel oprávněn zasílat zákazníkovi žádná obchodní sdělení.

B. zakázka

1. Provozovatelem zakázky je zhotovitel. 2. Při registraci do 24PRINT je registrující se osoba povinna zadat všechny požadované údaje. 3. Registrací uživatel (zákazník) vyjadřuje bezpodmínečný souhlas s těmito VOP. Současně bere na vědomí podmínky, za nichž může využívat všech služeb 24PRINT. Registrace je také souhlasem se shromažďováním a případným zpracováním osobních údajů uživatele ve smyslu zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 4. Registrace uživatele může být provozovatelem, kdykoli odmítnuta nebo zrušena, a to bez udání důvodu. 5 Provozovatel je oprávněn bez nutnosti předchozího oznámení uživateli kdykoli zasáhnout do systému za účelem jeho úprav. 6. Uživatel je oprávněn umisťovat do 24PRINT digitální fotografie, naskenované fotografie, nebo jinak zpracované grafické informace uložené v elektronické podobě. 7. Uživatel nesmí umisťovat do webové aplikace 24PRINT materiály, které jsou v rozporu s platným právním řádem ČR, jsou v rozporu s morálními principy a základy etiky, nebo jiným způsobem omezují soukromí jiných osob. V takovém případě může provozovatel nevhodné materiály odstranit i bez souhlasu uživatele. 8. Uživatel prohlašuje, že nebude podnikat kroky, které by mohly poškodit 24PRINT, nebo ohrozit jeho provozuschopnost. 9. Každý zákazník může mít pouze dvě platné registrace (příjmení, jméno, adresa). 10. Správnou a úplnou registrací ve 24PRINT získá jeho uživatel naprostou kontrolu nad přístupem a editací svých dokumentů a zároveň se tak chrání proti neoprávněným přístupům cizích osob. Uživatel nese plnou odpovědnost za utajení svého uživatelského jména a přístupového hesla. 11. Provozovatel prohlašuje, že uživateli budou ze strany provozovatele zachována veškerá autorská práva související s užitím jeho snímků. Uživatel nese veškerou odpovědnost za dodržování autorských práv. Uživatel prohlašuje, že do 24PRINT umístí pouze fotografie či jiný obrazový materiál, ke kterým má právo užívání buď sám, nebo má k jejich užití souhlas. 12. Uživatel souhlasí s tím, že provozovatel bude zasílat na e-mailem zadaný při registraci uživatelem, informace reklamního charakteru a to nejvýše dvakrát měsíčně. V případě technických informací spojených s provozem systému a nabízených služeb není výše uvedený limit pro provozovatele závazný. 13. Archivace vložených souborů je tři měsíce od vložení, nebo od posledního tisku. 14. Uživatel se zavazuje uhradit provozovateli cenu za poskytnuté služby v rámci 24PRINT dle aktuálního online ceníku provozovatele.

IX. Záruka kvality zakázky, reklamace

1. Zhotovitel dodá zakázku co do obsahu nepoškozenou a v kvalitě, která byla sjednána či určena řádnou objednávkou. Nebyla-li kvalita zakázky určena, bude dílo zhotoveno v kvalitě obvyklé pro danou objednávku digitálního barevného tisku. 2. Zakázka bude dodavatelem dodána ve lhůtě uvedené v podmínkách použití v den uzavření smlouvy. 3. Vlastnictví, stejně jako nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází ze zhotovitele na zákazníka převzetím zakázky. 4. Zhotovitel neodpovídá za vady zakázky, které vznikly v souvislosti s neposkytnutím odpovídajícího materiálu zákazníkem, zejména vadnost počítačových dat, formátu, CD, apod., jestliže zhotovitel na vadnost materiálu zákazníka upozornil, nebo nejsou v souhladu s technickými podmínkami.

X. Reklamační řád

Zpracování objednávek ze strany zákazníků, věnuje zhotovitel maximální odbornou a potřebnou péči a důsledně kontroluje celý technologický proces. I přes snahu zhotovitele může dojít k tomu, že zákazník nebude zcela spokojen s vyřízením objednávky. Pro tyto případy platí tento reklamační řád: Reklamaci vadné zakázky doporučujeme uplatnit písemnou formou neprodleně po jejich zjištění, nejdéle však do 6 měsíců od obdržení zakázky. Záruka na výrobek je 24 měsíců.

Reklamace zakázky

K reklamaci předložte prosím reklamační tisky s popisem vady a zakázkovým listem. Bez vrácení výrobků nelze reklamaci uznat. A. Reklamace barevného provedení:
  1. Potvrdí-li zhotovitel, že vinou chybného zpracování byly vyrobeny tisky neodpovídající objednávce zákazníka, budou tyto tisky zdarma znovu přepracovány. Vadné dílo zůstává ve vlastnictví zhotovitele.
  2. Nelze-li vadné tisky přepracovat z důvodu nevhodného podkladu, který byl zhotoviteli předán, bude zákazníkovi v takovém případě vrácena částka odpovídající hodnotě vadných tisků, jako bonus k dalšímu použití.
B. Reklamace nepřesně vyřízené zakázky:
  1. Jestliže zhotovitel provede dílo odlišně od požadované objednávky, a tato skutečnost později vyjde najevo, zhotovitel zdarma provede dílo tak, aby plně odpovídalo původní objednávce zákazníka.

Nedodání zakázky

1. Při nedodání zakázky ve stanovené lhůtě, nebo vůbec, je zákazník povinen sdělit číslo objednávky, případně své osobní zákaznické číslo. 2. Způsob vyřízení: V případě opožděného dodání zakázky poskytne zhotovitel zákazníkovi přiměřenou slevu z díla.

XI. Lhůty k vyřízení reklamace

Zhotovitel se zavazuje vyřídit reklamaci do 30 dnů po obdržení všech nutných dokumentů k posouzení oprávněnosti požadavku zákazníka. V případě nemožnosti dodržení výše uvedené lhůty, je zhotovitel povinen se dohodnout na náhradním termínu vyřízení reklamace.

XII. Výplata bonusu a kreditu

1. Kredit bude vrácen na žádost zákazníka zpět na jeho účet do 7 dnů. 2. Výplatu bonusu nelze provádět v hotovosti. Bonus musí být vždy uhrazen formou zakázky.

XIII. Další ustanovení

1. Zákazník odpovídá za obsah objednávky a za zajištění svých obrazových dat (např. archivace digitálních fotografických souborů), poskytnutých zhotoviteli v souvislosti s objednávkou. 2. Zhotovitel neodpovídá za ztrátu nebo poškození objednávky ani za ztrátu nebo poškození souborů nebo dat posílaných po elektronických přenosových cestách, sítích a serverech. 3. Zhotovitel je oprávněn kdykoli odmítnout objednávku a zpracování objednávky i v jejím zpracování nepokračovat, pokud obsahuje obrazový i jiný materiál, který je v rozporu se všeobecně závaznými právními předpisy a obecnými pravidly morálky – zejména pornografii, dětskou pornografii, zobrazené násilí na lidech i zvířatech apod. 4. Zákazník odpovídá za následky porušení autorských práv i jiných práv u sjednané objednávky. Za takto způsobenou škodu nese plnou odpovědnost zákazník. 5. Za účelem zhotovení objednávky, kontroly kvality zakázky, úpravy technických parametrů předaných dat, nebo podkladů za účelem dosažení nejlepší možné kvality, je zhotovitel oprávněn tuto objednávku použít a modifikovat. Zhotovitel nesmí předaná data nebo podklady (objednávku) použít k jiným účelům, než je plnění smluvních povinností. 6. Zákazník svou registrací v objednávkovém systému 24PRINT bere na vědomí, že společnost 24PRINTzpracovává jeho osobní údaje uvedené v objednávkovém systému 24PRINT, jakož i údaje získané při obchodním styku, a to po dobu neurčitou, nebo do odvolání souhlasu daného každým zákazníkem, případně do zrušení registrace u 24PRINT. Souhlas ke zpracování údajů, lze kdykoli písemně odvolat a 24PRINT údaje zlikviduje. Společnost 24PRINT, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zaregistrované na jméno zákazníka, a to za účelem nabízení služeb a za účelem vyplývajícím z podmínek 24PRINT. Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje prostřednictvím určeného zpracovatele, přičemž zákazník bere na vědomí, že takto určený zpracovatel či zpracovatelé již nepodléhají dalšímu souhlasu. Společnost 24PRINT prohlašuje, že nebude předávat osobní údaje zákazníka jiným podnikům k jejich dalšímu zpracování

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Uzavřením smlouvy o dílo objednatel (zákazník) se seznámil s těmito „Všeobecnými obchodními podmínkami, reklamačním řádem, platnou cenovou nabídkou zhotovitele, včetně podmínek kvality díla a lhůt plnění “. 2. Zhotovitel pozastaví zhotovování díla po předchozím oznámení objednateli, bez povinnosti uhradit mu jakékoliv vyrovnání a bez ztráty nároku na úhradu vzniklých škod v případě podstatného porušení smluvních povinností ze strany objednavatele. 3. Smluvní vztahy mezi objednavatelem a zhotovitelem se řídí právem České republiky, zejména ustanoveními Občanského zákoníku a Obchodního zákoníku (v případě kupujících, kteří jsou podnikatelskými subjekty a uplatnili na daňovém dokladu zadání IČ). 4. Zákazník není oprávněn postoupit, jakoukoli pohledávku za zhotovitelem vzniklou v souvislosti se smlouvou o dílo jakékoli třetí osobě. Takové postoupení je přípustné jen s předchozím písemným souhlasem zhotovitele. Zákazník není oprávněn bez písemného souhlasu zhotovitele převádět na třetí osoby jakákoli práva, vzniklá ze smlouvy uzavřené na základě řádné objednávky. 5. Zhotovitel může, kdykoli tyto VOP změnit či doplnit v důsledku změn právních předpisů nebo jiných podstatných okolností. Tyto změny a doplňky budou účinné po jejich oznámení zákazníkovi na internetových stránkách zhotovitele.